تماس با ما

د

تلفن : 33347081-025

فکس : 33347082-025نشانی کارخانه :
اتوبان تهران-قم  – شهرک صنعتی شکوهیه – فاز 2 – خیابان دوران

مدیر فروش : 09122104319

مدیرعامل : 09123063530