سموم آفات و نباتات

 • آبامکتین 1.8%
 • استامی پرید 20%
 • کلروپیریفوس 40.8%
 • ساپپرمترین 40%
 • دلتامترین 2.5%
 • دیازینون 60%
 • دیکلوروس 50%
 • دیمتوات 50%
 • دی فلوبنزورن 25%
 • اتیون 47%
 • تیودیکارب 80%
 • پیری پروکسی فن 10%
 • پی متروزین 25%
 • فنیتروتیون 50%
 • فن پروپاترین 10%
 • فنتیون 50%
 • پروفنوفوس 40%
 • پریمیکارب 25%
 • فوزالون
 • پرمترین 25%
 • فن والریت 20%
 • ایمیداکلوپرید 35%
 • ایمیداکلوپرید 70%