مونو آمونیوم فسفات

مونو آمونیوم فسفات (M.A.P) (12-61-0)

بطور معمول فسفر دومین عنصر غذایی محدود کننده تولید محصول در بیشتر خاکهای ایران است. این عنصر نقش زیادی در متابولیسم گیاهی داشته و یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد و توسعه گیاه می باشد. مونو آمونیوم فسفات ترکیبی است که درصد عمده ای از ازت و فسفات (پنتا اکسید فسفات P2O5) گیاه را تأمین می کند و فاقد نمکهای کلرید، سدیم و عناصر سنگین می باشد و قابل استفاده در انواع سیستم های آبیاری می باشد. مقدار مصرف آن برای باغات و زمین های زراعی 5 تا 10 kg در هر هکتار به فاصله زمانی 15 روز می باشد.

آنالیز محصول

Chemical Formula NH4H2PO4

Purity                            min   99.5%

Heavy Metal                   max   20ppm

Total N                          min 12%

Phosphate(P2O5)           min   60%

Solubility                       min   99.9%

Appearance                   White powder