کلاته ها

کلات سازی زمانی صورت می گیرد که مولکولهای بزرگ مخصوص چندین نقطه اتصال (مانند EDTA) با یک Micro nutrient بارز می شود. فرم کلات یک عنصر فرمی حفاظت شده است و سایر عناصر نمی توانند مزاحمتی در جذب یک عنصر کلات شده ایجاد کنند. فرم کلات یک عنصر در مقایسه با فرم معمولی آن بسیار راحت تر و سریع تر توسط گیاه جذب می شوند. مولکولی که عناصر Micro nutrient را کلاته می کند EDTA نام دارد. در شرایط خاک و آب ایران (PH بالای خاک و آب) یونهای فلزی مانند آهن (Fe) و روی (Zn) در بسیاری از موارد برای ریشه ها غیر قابل جذب هستند اما وقتی که فرم کلاته این عناصر به عنوان کود در اختیار درختان باشد به راحتی قابل جذب می شوند.

کلات منیزیم 6%

کلات آهن   13%

کلات روی 15%

کلات مس   15%

کلات منگنز 13%

کلات کلسیم 10%