کودهای کامل

کودهای کامل (N.P.K)

کودهای کامل به کودهایی گفته می شود که هر عنصر اصلی و مورد نیاز گیاه یعنی ازت، فسفر، پتاسیم را هم زمان دارا می باشد. همچنین این کودها دارای ریز مغذی های مورد نیاز گیاه (T.E) می باشند که باعث رشد گیاه و بهبود کیفیت محصول نهایی می گردد. این شرکت آماده همکاری و ساخت هر نوع کود کامل جهت مصرف داخلی و صادرات می باشد.

15-5-36 +(T.E)

12-12-36 +(T.E)

10-10-50 +(T.E)

20-20-20 +(T.E)