کود سولفاته

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم (0-0-52) پتاسیم نیز مانند ازت و فسفر جزء عناصر پرمصرف گیاهی می باشد و کمبود آن باعث کاهش مقاومت گیاه در برابر سرما ، شوری و آفات و بیماری ها می باشد. این کود برای زمینهایی که مشکل شوری دارند بسیار مفید است و تأمین کننده گوگرد و پتاسیم عمده می باشد و […]

سولفات آمونیوم

این کود ٢١ درصد ازت و ٢٤ درصد گوگرد دارد و اسیدزا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران است. کود سولفات آمونیوم به دلیل پائین بودن درصد ازت آن نسبتاً گران است. کود نیترات آمونیوم از کودهای مهم دیگر است که از ترکیب آمونیاک و اسید نیتریک تولید می شود. فواید دارای […]