کود پتاسه

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم (0-0-52) پتاسیم نیز مانند ازت و فسفر جزء عناصر پرمصرف گیاهی می باشد و کمبود آن باعث کاهش مقاومت گیاه در برابر سرما ، شوری و آفات و بیماری ها می باشد. این کود برای زمینهایی که مشکل شوری دارند بسیار مفید است و تأمین کننده گوگرد و پتاسیم عمده می باشد و […]

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم منبع برجسته پتاسیم برای اتمام مراحل رشد به همراه ازت به فرم نیترات که باعث می شود به راحتی جذب گیاه شود. وجود ازت نیتراتی باعث افزایش جذب کاتیون های Mg و K و Ca می شود. نسبت کم ازت به پتاسیم این کود را مناسب همه گیاهان در تمام مراحل رشد می […]